DISC

På kurset lærer du å «takle»

DISC-analyse er et verktøy som brukes for å få en økt forståelse for menneskers ulike måter å omgås hverandre, og er av stor verdi i situasjoner som eksempelvis lederskap- og gruppeutvikling. 

For eksempel ny som leder, nytt team, ny organisasjon.

Disc modellen gir ikke noen helhetlig oversikt over personligheten.

Det er foretatt mange forsøk på å lage modeller for å definere personligheten til et menneske. De fleste modeller, som gir slike muligheter er veldig kompliserte, og vil kreve en omfattende studie av personen.

Disc gir seg derfor ikke ut for å være en modell for en helhetlig personlighetsanalyse.

Ved hjelp av Disc analyserer vi bare hvilken adferdstendens en person har i forhold til en gitt arbeidsrolle. 

Disc definerer personligheten som en sammenheng mellom verdier, erfaring/kompetanse og atferdstendens.

Disc definerer en atferd som summen av alle de forskjellige responstypene en person gir på ulike stimuli.

Det Disc konkret måler er en persons atferdsstil.